lunduniversity.lu.se

Department of History

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

History: Level 2

HISA35

Course code: HISA35
Swedish title: Historia: Fortsättningskurs
ECTS credits: 30

Semester:

NB! The course is not given this semester. The information below was about spring 2019. The course is also given spring 2020. Choose semester above for more information!

Study period: spring 2019
Type of studies: full time, day
Study period: 2019-01-21 – 2019-06-09
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-70953

Introductory meeting: 2019-01-21 at 12.15 – 13.00: LUX:C121 hörsal

Teachers: Klas-Göran Karlsson, Mikael Ottosson

Module information

 1. Thematic Specialisation, 7.5 ECTS
  Teman att välja mellan
  Det moderna trettioåriga kriget. Lärare: Klas-Göran Karlsson
  Kursen syftar till att låta de studerande reflektera över och analysera perioden från första världskrigets utbrott till andra världskrigets slut som en enda sammanhängande period, med tonvikt på historiska processer och strukturer som verkade kontinuitetsskapande och sammanhållande, men också på de brottytor och förändringsperspektiv som ändå kan identifieras. I kursen kommer avgörande händelser under perioden som tillmäts stor betydelse både i den samtida kontexten, i jämförande analyser och i den efterföljande historiografiska och historiekulturella bearbetningen att identifieras och diskuteras. Dessa analyser kommer i hög grad att knytas till realhistoriska och symboliska platser med stor tyngd: Sarajevo, Verdun, Petrograd, Versailles, Weimar, Rapallo, Locarno, Wall Street, Gulag, München, Vichy, Auschwitz, Stalingrad, Horoshima och flera andra.

  Religion och emancipation, individ och kollektiv från reformationen till 1900-tal. Lärare: Eva-Helen Ulvros
  Hur tedde sig livet i Norden under en tid då – liksom i många av dagens muslimska länder – religionen utgjorde samhällets fundament och dess utformning var ett hett tema som kunde sätta hela samhällen i brand? Hur påverkades samhället och människors villkor och tänkande av upplysningens och franska revolutionens idéer då gamla hierarkier ifrågasattes och individens rättigheter alltmer kom i fokus? Hur påverkades individ och samhälle av 1800-talets nya frihetsdiskurs och emancipationsprocesser? Och vilken roll har kristendomen spelat i det moderna samhället? Dessa frågor bildar utgångspunkten för denna kurs, som med fokus på Sverige och Norden och med utblickar mot det övriga Europa belyser samspelet mellan individ, samhälle och kultur från reformationen och fram till 1900-talets förra del. Kursen lyfter fram begrepp som konfessionalisering och sekularisering, individ, klass och genus, offentligt och privat, modernitet och tradition.
  Kursen fokuserar dels kyrkans och religionens roll, dels det framväxande moderna samhället och dess betydelse för individ och samhälle.
 2. Academic Writing, 7.5 ECTS
 3. Research Methods, 7.5 ECTS
 4. Paper, 7.5 ECTS

Description

Vill du ha en bred allmänbildning i historia och inblick i vad historia är som vetenskap? Då är Kandidatprogrammet i historia rätt val. Den andra terminen i programmet heter Historia: Fortsättningskurs (HISA35), och söks inom Kandidatprogrammet. 

I fortsättningskursen i historia får du fördjupade ämneskunskaper inom utvalda områden och lär dig grunderna i historievetenskaplig forskning. Under hela terminen deltar du som student i en seminarieserie som handlar om Historikern som forskare, där du får lära dig mer om pågående forskningsprojekt vid institutionen.

Kursens innehåll

Fokus på kursen ligger i ämnesfördjupning i historia och på akademiskt skrivande. Du studerar de olika texttyper som historiker kan använda – vetenskapliga artiklar och avhandlingar, lärobokstexter och utställningstexter, men också populärvetenskapliga framställningar – för att lära dig hur texter kan anpassas till olika mottagare. Du avslutar terminen med en mindre vetenskaplig uppsats. 

Kursen består av fyra delkurser:
1. Tematisk fördjupningskurs, som varierar från termin till termin
2. Akademiskt skrivande
3. Metodkurs
4. Uppsatskurs
samt seminarieserien "Historikern som forskare".

Undervisningen består av seminarier och övningar i mindre studentgrupper. Tillsammans med andra studenter diskuterar du och tar ställning till vetenskapliga problem och löser uppgifter. Du lär dig olika metoder genom gruppövningar. Vid terminens slut lägger du fram en mindre uppsats på ett seminarium och du deltar i diskussioner kring de andra studenternas uppsatser.

Studiemiljön

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. På våra kurser undervisas du av framstående forskare. Historiska institutionen finns i LUX, Lunds välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang.

Efter utbildningen

I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen.

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions