lunduniversity.lu.se

Department of History

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

History: Level 3

HISK37

Course code: HISK37
Swedish title: Historia: Kandidatkurs
ECTS credits: 30

Semester:

NB! The information below was about spring 2019. The course is also given this semester. Choose semester above for more information!

Study period: spring 2019
Type of studies: full time, day
Study period: 2019-01-21 – 2019-06-09
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-70922

Introductory meeting: 2019-01-21 at 14.15 – 15.00: LUX:B339

Teachers: Klas-Göran Karlsson

Module information

 1. Theories and Methods of Historical Studies, 7.5 ECTS
 2. Thematic Specialisation, 7.5 ECTS
  Teman att välja mellan
  Arbetarhistoria. Klass, kultur och rörelse under den industriella epoken. Lärare: Mikael Ottosson
  På temakursen i arbetarhistoria tar vi upp vissa övergripande moment enligt aktuellt schema. Inriktningen ligger på proletariseringsprocessen och arbetarklassens framväxt, på politikens, arbetarrörelsens och arbetarkulturens roll. Olika uppfattningar om den svenska folkhemsepoken problematiseras och diskuteras liksom frågor om exempelvis genus, migration och politiskt våld. Under en exkursion till Arbejdermuseet i Köpenhamn får vi tillfälle att reflektera över olika sätt att gestalta arbetarklassens och arbetets historia.
  Examinationen sker dels i form av muntlig litteraturredovisning i grupp, dels i form av ett slutseminarium på vilket skriftliga uppgifter presenteras och diskuteras.


  Kunskap, konflikt & konfession. Tryckmediet i det tidigmoderna Europa. Lärare: Kajsa Brilkman & Anna Nilsson Hammar
  Litteraturen är vald för att spegla både det tryckta mediets utveckling under tidigmodern tid och hur olika historiska kontexter påverkat innehållet och användningen av det tryckta mediet. Litteraturen ger ingångar till varierande territoriers historia och vi har valt texter som ger exempel från Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, England och Frankrike. Av 12 texter på litteraturlistan är 7 publicerade efter 2010. De balanserar det faktum att Robert Darnton, som är en av klassikerna på forskningsfältet, förekommer två gånger. Förhållandet mellan manliga (7) och kvinnliga författaren (5) är närmast jämlikt och vi har aktivt eftersträvat att låta såväl manliga som kvinnliga forskare synas i litteratururvalet. Sidantalet är ganska lågt, men eftersom kursen innehåller flera övningsmoment där studenterna ska analysera källmaterial och leta information i referenslitteratur anser vi att det är rimligt.
 3. Degree Projekt, 15 ECTS

Description

Kandidatkurs i historia söker du som har läst allmänna grund- och fortsättningskurser i historia om 60 hp. I kandidatkursen gör du ett examensarbete i historia. Det innebär att du forskar. Du får fördjupade kunskaper om historia som vetenskap och blir orienterad i teorier och metoder som används av historiker. Grundkurs och fortsättningskurs i historia är behörighetskrav.

Kursens innehåll

I kursen får du:

 • fördjupade kunskaper inom ett utvalt historiskt område
 • lära dig formulera vetenskapliga frågor
 • kunskap om teorier och metoder som används inom historisk forskning
 • skriva ett examensarbete
 • kritiskt granska vetenskapliga texter och opponera

Studierna

Kursen består av tre delkurser:
1. Historievetenskaplig teori- och metodkurs, 7,5 högskolepoäng
2. Tematisk fördjupningskurs, 7,5 högskolepoäng
3. Examensarbete, 15 högskolepoäng

Den tematiska kursen varierar från termin till termin.

Undervisningen består av seminarier och gruppövningar i mindre studentgrupper. Tillsammans med andra studenter diskuterar du och tar ställning till vetenskapliga problem och löser uppgifter. Du lär dig olika teorier och metoder genom gruppövningar. Under terminen lägger du fram ditt examensarbete på ett seminarium för att försvara detta. Speciellt genom uppsatsarbetet tillägnar du dig praktiska forskningsfärdigheter då du lär dig analysera information, behandla vetenskaplig litteratur och olika typer av historiska källor kritiskt, och tränar dig i att skriva välformulerade längre texter.

Studiemiljön

Historiska institutionen finns i LUX, Lunds välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang. Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria.

Efter utbildningen

I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen.

Important dates – Spring semester 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
In Swedish
20 januari 2020 – 5 juni 2020

Stängd för anmälan

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 50 000
First payment: SEK 50 000
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions