Kurs

Kurskod: HISK37
Engelsk titel: History: Level 3
Högskolepoäng: 30

OBS! Informationen nedan är från vårterminen 2019. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-01-21 – 2019-06-09
Anmälningskod: LU-70922
Behörighet: Grundläggande samt HISA24 och HISA25 eller HISA26 eller HISA23 eller motsvarande kunskaper. Om kursen läses inom Kandidatprogram i historia är kurserna HISA34 och HISA35 förkunskapskrav.

Introduktionsmöte: 2019-01-21 kl. 14.15 – 15.00 i LUX:B339

Lärare: Klas-Göran Karlsson

Delkursinformation

 1. Historievetenskaplig teori- och metodkurs, 7,5 hp
 2. Tematisk fördjupningskurs, 7,5 hp
  Teman att välja mellan
  Arbetarhistoria. Klass, kultur och rörelse under den industriella epoken. Lärare: Mikael Ottosson
  På temakursen i arbetarhistoria tar vi upp vissa övergripande moment enligt aktuellt schema. Inriktningen ligger på proletariseringsprocessen och arbetarklassens framväxt, på politikens, arbetarrörelsens och arbetarkulturens roll. Olika uppfattningar om den svenska folkhemsepoken problematiseras och diskuteras liksom frågor om exempelvis genus, migration och politiskt våld. Under en exkursion till Arbejdermuseet i Köpenhamn får vi tillfälle att reflektera över olika sätt att gestalta arbetarklassens och arbetets historia.
  Examinationen sker dels i form av muntlig litteraturredovisning i grupp, dels i form av ett slutseminarium på vilket skriftliga uppgifter presenteras och diskuteras.


  Kunskap, konflikt & konfession. Tryckmediet i det tidigmoderna Europa. Lärare: Kajsa Brilkman & Anna Nilsson Hammar
  Litteraturen är vald för att spegla både det tryckta mediets utveckling under tidigmodern tid och hur olika historiska kontexter påverkat innehållet och användningen av det tryckta mediet. Litteraturen ger ingångar till varierande territoriers historia och vi har valt texter som ger exempel från Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, England och Frankrike. Av 12 texter på litteraturlistan är 7 publicerade efter 2010. De balanserar det faktum att Robert Darnton, som är en av klassikerna på forskningsfältet, förekommer två gånger. Förhållandet mellan manliga (7) och kvinnliga författaren (5) är närmast jämlikt och vi har aktivt eftersträvat att låta såväl manliga som kvinnliga forskare synas i litteratururvalet. Sidantalet är ganska lågt, men eftersom kursen innehåller flera övningsmoment där studenterna ska analysera källmaterial och leta information i referenslitteratur anser vi att det är rimligt.
 3. Examensarbete, 15 hp

Beskrivning

Kandidatkurs i historia söker du som har läst allmänna grund- och fortsättningskurser i historia om 60 hp. I kandidatkursen gör du ett examensarbete i historia. Det innebär att du forskar. Du får fördjupade kunskaper om historia som vetenskap och blir orienterad i teorier och metoder som används av historiker. Grundkurs och fortsättningskurs i historia är behörighetskrav.

Kursens innehåll

I kursen får du:

 • fördjupade kunskaper inom ett utvalt historiskt område
 • lära dig formulera vetenskapliga frågor
 • kunskap om teorier och metoder som används inom historisk forskning
 • skriva ett examensarbete
 • kritiskt granska vetenskapliga texter och opponera

Studierna

Kursen består av tre delkurser:
1. Historievetenskaplig teori- och metodkurs, 7,5 högskolepoäng
2. Tematisk fördjupningskurs, 7,5 högskolepoäng
3. Examensarbete, 15 högskolepoäng

Den tematiska kursen varierar från termin till termin.

Undervisningen består av seminarier och gruppövningar i mindre studentgrupper. Tillsammans med andra studenter diskuterar du och tar ställning till vetenskapliga problem och löser uppgifter. Du lär dig olika teorier och metoder genom gruppövningar. Under terminen lägger du fram ditt examensarbete på ett seminarium för att försvara detta. Speciellt genom uppsatsarbetet tillägnar du dig praktiska forskningsfärdigheter då du lär dig analysera information, behandla vetenskaplig litteratur och olika typer av historiska källor kritiskt, och tränar dig i att skriva välformulerade längre texter.

Studiemiljön

Historiska institutionen finns i LUX, Lunds välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang. Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria.

Efter utbildningen

I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
31 augusti 2020 – 17 januari 2021

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Historia: Kandidatkurs är 55 000 SEK.