Stoppa matchen! Idrott, antirasism och politisk aktivism i Båstad 1968

Information om hantering av personuppgifter i forskningsprojektet Stoppa matchen! Idrott, antirasism och politisk aktivism i Båstad 1968

Vid Historiska institutionen vid Lunds universitet bedrivs nu ett projekt, där forskaren Martin Ericsson studerar de aktioner som utfördes i Båstad 1968 i syfte att stoppa Davis Cup-matchen i tennis mellan Sverige och Rhodesia. Syftet är att studera vad som hände under aktionen, vilka föreställningar om sambandet mellan idrott och politik som uttrycktes, hur polisen agerade, samt de politiska och mediala debatter som aktionen ledde till. I projektet används flera slags källmaterial. Ett av dessa utgörs av domar och förundersökningsprotokoll om händelserna och som upprättats av polis och domstolar.

Jag (Martin Ericsson) kommer i projektet att studera dessa handlingar för att kunna besvara de frågeställningar som nämnts ovan. Materialet innehåller uppgifter om individer som gripits av polisen eller som misstänkts för brott i samband med aktionen. Jag kommer i mitt arbete med materialet inte att anteckna några namn på enskilda individer, och inte heller anteckna övriga uppgifter som kan leda till att enskilda individers identitet kan röjas. I de publikationer som forskningsprojektet resulterar i kommer inte några namn på enskilda individer att publiceras, och inte heller kommer information som kan leda till att enskilda individers identitet avslöjas att publiceras. Endast jag kommer att ha tillgång till de avskrifter som görs av polis- och domstiolshandlingarna. Dessa avskrifter kommer efter projektets slut att gallras. Projektet beräknas sluta under hösten 2022. Publikationer från projektet beräknas komma ut under år 2023–2024. 

Misstänker Du att Ditt namn kan finnas i polisens eller domstolarnas handlingar om Båstadaktionen 1968, och önskar Du i så fall att jag inte använder mig av några handlingar där uppgifter om Dig finns med? Du är då välkommen att kontakta mig. Jag kommer då, om du så önskar, att välja bort sådant material där Ditt namn förekommer, och inte göra några avskrifter av dessa handlingar. Om uppgifter om Dig finns med i handlingar som redan undersökts vid det tillfälle då Du kontaktar mig, kommer alla anteckningar om Dig att raderas och inga hänvisningar till dessa handlingar kommer att användas i forskningsprojektets publikationer. 

Martin Ericsson kontaktas antingen på mejl (martin.ericssonhist.luse) eller genom postadress (Historiska institutionen, Box 192, 221 00 Lund). Martin Ericsson svarar också gärna på de frågor Du har om projektet.
 

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2021-05-18