Organisationsplan

Historiska institutionen är en institution vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Vid Historiska institutionen finns avdelningarna för historia, mänskliga rättigheter samt Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Nationella forskarskolan i historiska studier är placerad vid avdelningen för historia.

Styrelse

Historiska institutionen leds av en styrelse som, inom de ramar som fakultetsstyrelsen beslutar, har ett samlat ansvar för utbildning, forskning samt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Historiska institutionens styrelse har tolv ledamöter. Sju av dessa är vetenskapligt kompetenta lärare (varav en är prefekten). Två är representanter för övrig personal. Studenterna representeras av tre ledamöter. Företrädare för personalorganisationerna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Prefekten är styrelsens ordförande. Institutionsstyrelsen är beslutsför om fler än hälften av ledamöterna, inklusive ordföranden, är närvarande. I händelse av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (SFS 2009:769). Mandattiden för ledamöterna i styrelsen är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. Representanterna för de anställda utses genom val i den ordning som fakultetsstyrelsen fastslår.

Prefekt

Prefekten och tillika ordföranden för institutionsstyrelsen ska vara en vetenskapligt kompetent lärare anställd vid institutionen. Hen utses av dekanus för HT-fakulteterna för en period om tre år efter förslag från institutionens anställda. Prefekten ska verka för att forskning och utbildning bedrivs med hög kvalitet inom institutionens verksamhet och för att främja institutionens samverkan med det omgivande samhället. Prefekten företräder institutionen inom och utom universitetet, är chef för all personal och ansvarar för ekonomin och arbetsmiljön. Den som innehar uppdraget som prefekt kan inte samtidigt vara avdelningsföreståndare.

Ställföreträdande prefekt

Vid institutionen ska finnas en ställföreträdande prefekt som utses av dekanus för HT-fakulteterna efter förslag från institutionens anställda, för en period av tre år. Ställföreträdande prefekt ska vara en vetenskapligt kompetent lärare anställd vid institutionen.

Avdelningen för historia

Ämnet historia är inrättat som en avdelning vid institutionen. Inom avdelningen sker den strategiska planeringen av ämnet, upprättas förslag till kursutbudsförteckningar, sker bemanning och kvalitetsarbete. Avdelningen leds av en avdelningsföreståndare som ska vara en vetenskapligt kompetent lärare vid Avdelningen för historia. Föreståndaren har ett övergripande ansvar för den strategiska planeringen och utvecklingen av avdelningen. Föreståndaren utses av institutionsstyrelsen efter förslag från de anställda vid avdelningen, för en period av tre år.

Studierektor/er för ämnet historia

För ämnet historia finns det två studierektorer. Dekanus för HT-fakulteterna utser studierektor/er för ämnet historia efter förslag från de anställda vid avdelningen, för en period av tre år.

Studierektor med ansvar för grundnivå: Denna ansvarar för planering och utveckling av kursutbudet, kursutbudsförteckning, utarbetande och revision av kursplaner, bemanning och pedagogiskt utvecklingsarbete. Hen har tillsammans med ämnets andra studierektor ansvar för redovisning av lärarnas tjänstgöring.

Studierektor med ansvar för avancerad nivå och forskarutbildning: Denna ansvarar för planering och utveckling av kursutbudet, kursutbudsförteckning, utarbetande och revision av kursplaner, bemanning och pedagogiskt utvecklingsarbete på avancerade nivå. Inom forskarutbildningen har studierektorn ett övergripande ansvar för planeringen av utbildningen och bereder ärenden för handledarkollegiet. Studierektor med ansvar för avancerad nivå och forskarutbildning har tillsammans med ämnets andra studierektor ansvar för redovisning av lärarnas tjänstgöring. Uppdraget gäller både forskarskolans doktorander och de fakultetsfinansierade doktoranderna.

Handledarkollegiet för ämnet historia

Vid avdelningen finns ett handledarkollegium för forskarutbildningen i ämnet historia. Ledamöter av handledarkollegiet är de handledare för doktorander i historia (både huvudhandledare och biträdande handledare) som har anställning vid institutionen, samt övriga biträdande lektorer och lektorer/professorer med tillsvidareanställning vid avdelningen. Doktoranderna representeras av två ledamöter. Handledarkollegiet är beslutsfört om fler än hälften av ledamöterna, inklusive ordföranden, är närvarande. Handledarkollegiet utser sin egen ordförande för en period av tre år.

Nationella forskarskolan i historiska studier

Nationella forskarskolan i historiska studier är ett forskarutbildningssamarbete mellan Lunds universitet, Göteborgs universitet, Malmö universitet, Linnéuniversitet samt Södertörns högskola. Forskarskolan är placerad under Avdelningen för historia.

För den nationella forskarskolan finns en verksamhetsansvarig som har ett övergripande ansvar för att leda forskarskolans arbete och samordna de samarbetande lärosätena. Hen ska vara en vetenskapligt kompetent lärare vid Avdelningen för historia. Verksamhetsansvarig utses för en period av tre år av prefekten i samråd med föreståndaren för Avdelningen för historia efter förslag från de anställda vid avdelningen. Den verksamhetsansvariga är sammankallande i forskarskolans samarbetsråd. Samarbetsrådet är ett rådgivande organ med representanter från Lunds universitet och övriga lärosäten inom samarbetet.

Avdelningen för mänskliga rättigheter

Ämnet mänskliga rättigheter är inrättat som en avdelning vid institutionen. Inom avdelningen sker den strategiska planeringen av ämnet, upprättas förslag till kursutbudsförteckningar, sker bemanning och kvalitetsarbete. Avdelningen leds av en avdelningsföreståndare som utses av institutionsstyrelsen efter förslag från de anställda vid avdelningen, för en period av tre år.

Föreståndaren ska vara en vetenskapligt kompetent lärare vid Avdelningen för mänskliga rättigheter. Hen har ett övergripande ansvar för den strategiska planeringen och utvecklingen av avdelningen.

Studierektor/er för ämnet mänskliga rättigheter

För ämnet mänskliga rättigheter finns det två studierektorer. Dekanus för HT-fakulteterna utser studierektor/er för ämnet mänskliga rättigheter efter förslag från de anställda vid avdelningen, för en period av tre år.

Studierektor med ansvar för grundnivå och avancerad nivå: Denna ansvarar för planering och utveckling av kursutbudet, kursutbudsförteckning, utarbetande och revision av kursplaner, bemanning och pedagogiskt utvecklingsarbete. Hen har tillsammans med ämnets andra studierektor ansvar för redovisning av lärarnas tjänstgöring.

Studierektor med ansvar för forskarutbildning: Denna har ett övergripande ansvar för planeringen av utbildningen och bereder ärenden för handledarkollegiet. Studierektor med ansvar för forskarutbildningen har tillsammans med ämnets andra studierektor ansvar för redovisning av lärarnas tjänstgöring.

Handledarkollegiet för mänskliga rättigheter

Vid avdelningen finns ett handledarkollegium för forskarutbildningen i ämnet mänskliga rättigheter. Ledamöter av handledarkollegiet är de handledare för doktorander i mänskliga rättigheter (både huvudhandledare och biträdande handledare) som har anställning vid institutionen, samt övriga biträdande lektorer och lektorer/professorer med tillsvidareanställning vid avdelningen. Doktoranderna representeras av två ledamöter. Handledarkollegiet är beslutsfört om fler än hälften av ledamöterna, inklusive ordföranden, är närvarande. Handledarkollegiet utser sin egen ordförande för en period av tre år.

Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier

Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier är inrättat som en avdelning vid institutionen. Inom avdelningen sker den strategiska planeringen av verksamheten, upprättas förslag till kursutbudsförteckningar, sker bemanning och kvalitetsarbete.

Avdelningen leds av en föreståndare. Föreståndaren, som ska vara en vetenskapligt kompetent lärare, utses av dekanus för HT-fakulteterna efter förslag från de anställda vid avdelningen, för en period av tre år.

Verksamheten regleras särskilt av Föreskrifter för Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier (se nedan)

Studierektor

Avdelningen har en studierektor med ansvar för grund- och avancerad nivå. Studierektorn ansvarar för planering och utveckling av kursutbudet, kursutbudsförteckning, utarbetande och revision av kursplaner, bemanning, pedagogiskt utvecklingsarbete och har ansvar för redovisning av lärarnas tjänstgöring.

Dekanus för HT-fakulteterna utser studierektorn efter förslag från de anställda vid avdelningen, för en period av tre år.

Länkar

Arbetsordning för Lunds universitet

Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna 

Föreskrifter för Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier 

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-04-03