lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Organisationsplan

Fastställd av Humanistiska och teologiska fakulteternas styrelse 2016-06-01

Styrelse

Historiska institutionen leds av en styrelse som, inom de ramar som fakultetsstyrelsen beslutar, har ett samlat ansvar för utbildning, forskning samt kvalitets- och utvecklingsarbete. 

Historiska institutionens styrelse har elva ledamöter. Sex av dessa är vetenskapligt kompetenta lärare (varav en är prefekten). En är representant för teknisk-administrativ personal. En representant för forskare och postdocs. Studenterna representeras av 3 ledamöter. Företrädare för personalorganisationerna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Prefekten är styrelsens ordförande.

Prefekt

Prefekten och tillika ordföranden för institutionsstyrelsen ska vara vetenskapligt kompetent lärare anställd vid institutionen och utses av dekanus för en period om tre år efter förslag från institutionens anställda. Prefekten är institutionens chef. Prefekten skall verka för att forskning och utbildning bedrivs med hög kvalitet inom institutionens verksamhet och verkar för att främja institutionens samverkan med det omgivande samhället. Prefekten företräder institutionen inom och utom universitetet. Prefekten ansvarar för ekonomin, är chef för all personal och ansvarar för arbetsmiljön. 

Ställföreträdande prefekt

Ställföreträdande prefekt skall vara en vetenskapligt kompetent lärare anställd vid institutionen. Hen inträder i prefektens ställe när denna är frånvarande.

Avdelningen historia

Ämnet historia är inrättat som en avdelning vid institutionen. Inom avdelningen sker den strategiska planeringen av ämnet, upprättas förslag till kursutbudsförteckningar, sker bemanning och kvalitetsarbete. Den leds av en avdelningsföreståndare. Föreståndaren utses av institutionsstyrelsen efter förslag från de anställda vid avdelningen.

Studierektor/er för ämnet historia

Institutionsstyrelsen utser studierektor/er för ämnet historia efter förslag från Avdelningen för historia och definierar ansvarsområdena.

Handledarkollegium för ämnet historia

Vid avdelningen finns ett handledarkollegium med ansvar för forskarutbildningen i ämnet historia. Ledamöter av handledarkollegiet är de handledare för doktorander i historia (både huvudhandledare och biträdande handledare) som har anställning vid institutionen, biträdande lektorer och lektorer/professorer med tillsvidareanställning. Doktoranderna representeras av två ledamöter. Handledarkollegiet är beslutsfört om fler än hälften av ledamöterna, inklusive ordföranden, är närvarande. Handledarkollegiet utser sin egen ordförande.

Nationella forskarskolan i historiska studier

Forskarutbildningsnämnden har på fakultetsstyrelsens vägnar det övergripande
ansvaret för den nationella forskarskolan i historiska studier
. Forskarskolan är placerad under Avdelningen för historia vid Historiska institutionen. Institutionen har att utse en verksamhetsansvarig för forskarskolan. I samråd med avdelningens handledarkollegium och den verksamhetsansvariga för forskarskolan föreslår föreståndaren för Avdelningen för historia fördelningen av de studiestöd som Lunds universitet disponerar inom ramen för forskarskolan, med hänsyn tagen till de olika ämnen vid Humanistiska och teologiska fakulteterna som har en historisk inriktning.

Avdelningen mänskliga rättigheter

Ämnet mänskliga rättigheter är inrättat som en avdelning vid institutionen. Inom avdelningen sker den strategiska planeringen av ämnet, upprättas förslag till kursutbudsförteckningar, sker bemanning och kvalitetsarbete. Den leds av en avdelningsföreståndare. Föreståndaren utses av institutionsstyrelsen efter förslag från de anställda vid avdelningen.

Studierektor för ämnet mänskliga rättigheter

Institutionsstyrelsen utser studierektor för mänskliga rättigheter efter förslag från Avdelningen för mänskliga rättigheter och definierar ansvarsområdena.

Handledarkollegium för mänskliga rättigheter

Vid avdelningen finns ett handledarkollegium med ansvar för forskarutbildningen i ämnet mänskliga rättigheter. Ledamöter av handledarkollegiet är de handledare för doktorander i mänskliga rättigheter (både huvudhandledare och biträdande handledare) som har anställning vid institutionen, biträdande lektorer och lektorer/professorer med tillsvidareanställning. Doktoranderna representeras av en ledamot. Handledarkollegiet är beslutsfört om fler än hälften av ledamöterna, inklusive ordföranden, är närvarande. Det utser sin egen ordförande.