Forskning som står upp för humaniora får Einar Hansens forskningspris

Publicerad den 17 november 2021
Foto Johan Östling
Johan Östling. Foto:Marie Cronqvist

Einar Hansens svenska forskningspris tilldelas i år kunskapshistorikern Johan Östling. Han får det för sin forskning och för sitt engagemang i det offentliga samtalet – insatser som vill påverka humanioras ställning på båda sidor om Öresund.

Johan Östling är universitetslektor och docent i historia vid Historiska institutionen på Lunds universitet. Hans forskning är främst inriktad på forskning om kunskap, idéer, kultur och politik i det moderna Europa, i synnerhet i Sverige och Tyskland. Han fokuserar på kunskapens plats i samhället och i människors liv, hur den fungerar och sprids i miljöer utanför akademin.

Johan Östling började sin forskarkarriär med den flerfaldigt belönade avhandlingen Nazismens sensmoral: Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning (2008).

Efter avhandlingen har han arbetat inom det nya forskningsfältet kunskapshistoria, som i hans fall omfattar universitetshistoria, biografier, historiografi och samspelet mellan ideologi och samhällsförändring.

Johan Östlings inriktning på universitetshistoria resulterade 2016 i boken Humboldts universitet: Bildning och vetenskap i det moderna Tyskland (engelsk utgåva 2018). 2019 tillträdde han en tjänst som Wallenberg Academy Fellow och inom ramen för den undersöker han humaniora i efterkrigstidens svenska och tyska offentligheter.

För att utveckla det kunskapshistoriska fältet har han tillsammans med några kollegor i Lund utvecklat den dynamiska forskningsmiljön Centrum för kunskapshistoria (LUCK). Den är placerad i Lund och har många förgreningar i Norden och i internationella nätverk.

Utöver sina forskningsinsatser är Johan Östling mycket engagerad i det offentliga samtalet där han både genom sitt eget exempel samt mer principiellt hävdat vetenskapens viktiga roll i debatten, inte minst humanioras. Han har på uppdrag av flera svenska forskningsfinansiärer lett ett projekt med syftet att analysera samtidens föränderliga medie- och kunskapssystem för att ta reda på hur man bäst kan underlätta och stimulera humanisters och samhällsvetares samverkan med det omgivande samhället.

Med forskningspriset för 2021 vill Einar Hansens forskningsfond belöna Johan Östling för hans olika insatser för humanioras ställning på båda sidor om Öresund.

Läs mer om Johan Östling här: https://www.hist.lu.se/person/JohanOstling/ 

Läs mer om Einar Hansens Forskningsfond: https://einarhansen.org