Kurs

Kurskod: HISA25
Engelsk titel: History: Level 2
Högskolepoäng: 30

OBS! Informationen nedan är från vårterminen 2019. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-01-21 – 2019-06-09
Anmälningskod: LU-70912
Behörighet: Grundläggande samt Historia: Grundkurs HISA24, Historia: Nätbaserad grundkurs HISA12 eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2019-01-21 kl. 12.15 – 13.00 i LUX:C121 hörsal

Lärare: Klas-Göran Karlsson, Mikael Ottosson

Delkursinformation

 1. Tematisk fördjupningskurs, 7,5 hp
  Teman att välja mellan
  Det moderna trettioåriga kriget. Lärare: Klas-Göran Karlsson
  Kursen syftar till att låta de studerande reflektera över och analysera perioden från första världskrigets utbrott till andra världskrigets slut som en enda sammanhängande period, med tonvikt på historiska processer och strukturer som verkade kontinuitetsskapande och sammanhållande, men också på de brottytor och förändringsperspektiv som ändå kan identifieras. I kursen kommer avgörande händelser under perioden som tillmäts stor betydelse både i den samtida kontexten, i jämförande analyser och i den efterföljande historiografiska och historiekulturella bearbetningen att identifieras och diskuteras. Dessa analyser kommer i hög grad att knytas till realhistoriska och symboliska platser med stor tyngd: Sarajevo, Verdun, Petrograd, Versailles, Weimar, Rapallo, Locarno, Wall Street, Gulag, München, Vichy, Auschwitz, Stalingrad, Horoshima och flera andra.

  Religion och emancipation, individ och kollektiv från reformationen till 1900-tal. Lärare: Eva-Helen Ulvros
  Hur tedde sig livet i Norden under en tid då – liksom i många av dagens muslimska länder – religionen utgjorde samhällets fundament och dess utformning var ett hett tema som kunde sätta hela samhällen i brand? Hur påverkades samhället och människors villkor och tänkande av upplysningens och franska revolutionens idéer då gamla hierarkier ifrågasattes och individens rättigheter alltmer kom i fokus? Hur påverkades individ och samhälle av 1800-talets nya frihetsdiskurs och emancipationsprocesser? Och vilken roll har kristendomen spelat i det moderna samhället? Dessa frågor bildar utgångspunkten för denna kurs, som med fokus på Sverige och Norden och med utblickar mot det övriga Europa belyser samspelet mellan individ, samhälle och kultur från reformationen och fram till 1900-talets förra del. Kursen lyfter fram begrepp som konfessionalisering och sekularisering, individ, klass och genus, offentligt och privat, modernitet och tradition.
  Kursen fokuserar dels kyrkans och religionens roll, dels det framväxande moderna samhället och dess betydelse för individ och samhälle.
 2. Akademiskt skrivande, 7,5 hp
 3. Metodkurs, 7,5 hp
 4. Uppsatskurs, 7,5 hp

Beskrivning

Fortsättningskursen i historia söker du som har läst en allmän grundkurs i historia om 30 hp. I den fristående fortsättningskursen får du fördjupade ämneskunskaper inom utvalda områden och du lär dig grunderna i historievetenskaplig forskning. Grundkursen i historia, eller motsvarande, är behörighetskrav. Efter kursen är du behörig att läsa kandidatkurs i historia.

Kursens innehåll

Fokus på kursen ligger i ämnesfördjupning i historia och på det akademiska skrivandet. Du studerar olika texttyper där historia är ett viktigt inslag – vetenskapliga artiklar och avhandlingar, lärobokstexter och utställningstexter, men också populärvetenskapliga framställningar – för att lära dig hur texter kan anpassas till olika mottagare. I Metodkursen lär du dig grunderna för forskning. Terminen avslutas med att du skriver en kortare vetenskaplig uppsats.

Studierna

Kursen består av fyra delkurser:
1. Tematisk fördjupningskurs
2. Akademiskt skrivande
3. Metodkurs
4. Uppsatskurs

Den tematiska kursen varierar från termin till termin.

Undervisningen består av seminarier och övningar i mindre studentgrupper. Tillsammans med andra studenter diskuterar du och tar ställning till vetenskapliga problem och löser uppgifter.

Du lär dig olika metoder genom gruppövningar. Vid terminens slut lägger du fram en mindre uppsats på ett seminarium, och du deltar i diskussioner kring de andra studenternas uppsatser.

Studiemiljön

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. På våra kurser undervisas du av framstående forskare. Historiska institutionen finns i LUX, Lunds välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang.

Efter utbildningen

I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
31 augusti 2020 – 17 januari 2021

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Historia: Fortsättningskurs är 55 000 SEK.