Organisation

Styrelse

Institutionen leds av en institutionsstyrelse bestående av tolv ledamöter. Sju av dessa är vetenskapligt kompetenta lärare (varav en är prefekten). Två är representant för teknisk-administrativ personal, forskare och postdocs. Studenterna representeras av 3 ledamöter. Företrädare för personalorganisationerna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Prefekten är styrelsens ordförande. Institutionsstyrelsen har i uppgift att
  •  besluta om riktlinjer för institutionens verksamhet och resursanvändning
  • följa upp verksamheten vid institutionen, analysera resultaten och se till att resurserna används effektivt
  • besluta i frågor som överlämnats till styrelsen

Prefekt

Prefekten är institutionens chef och ordförande i institutionsstyrelsen. Prefekten skall verka för att forskning och utbildning bedrivs med hög kvalitet inom institutionens verksamhet samt främja institutionens samverkan med samhället i övrigt. Prefekten företräder institutionen inom och utom universitetet. Prefekten ansvarar för ekonomin, är chef för all personal och ansvarar för arbetsmiljön.

Ställföreträdande prefekt

Ställföreträdande prefekt inträder i prefektens ställe vid prefektens frånvaro.

Avdelningsföreståndare

Institutionen är indelat i tre avdelningar, historia, mänskliga rättigheter och Asienstudier. Avdelningsföreståndare leder verksamheten för respektive avdelning.

Handledarkollegium

Handledarkollegiet ansvarar för forskarutbildningen. Vid institutionen finns det ett handledarkollegium under avdelningarna historia och mänskliga rättigheter.

Studierektor

Studierektor ansvarar för ledning och utveckling av utbildningen. Vid institutionen finns det en studierektor för respektive ämne och nivå.

Verksamhetsansvarig för Nationella forskarskolan i historiska studier

Forskarskolan är placerad under Avdelningen för historia och leds av en verksamhetsansvarig.